Send Articles-emandir@gmail.com
ॐ भूर्भुवस्व: | तत्सवितुर्वरेण्यम् | भर्गो देवस्य धीमहि | धियो यो न: प्रचोदयात्
श्री कृष्ण सहस्र नामावली
---------------
श्री गणेश अष्टोत्तरशत नामावली
---------------
श्री सूर्य अष्टोत्तरशत नामावली
---------------


॥ श्री कृष्ण सहस्र नामावली॥

श्रीकेशवाय नमः ।

नारायणाय नमः ।

माधवाय नमः ।

गोविंदाय नमः ।

विष्णवे नमः ।

मधुसूदनाय नमः ।

त्रिविक्रमाय नमः ।

वामनाय नमः ।

श्रीधराय नमः ।

हृषीकेशाय नमः ।

पद्मनाभाय नमः ।

दामोदराय नमः ।

संकर्षणाय नमः ।

वासुदेवाय नमः ।

प्रद्युम्नाय नमः ।

अनिरुद्धाय नमः ।

पुरुषोत्तमाय नमः ।

अधोक्षजाय नमः ।

नारसिंहाय नमः ।

अच्युताय नमः ।

जनार्दनाय नमः ।

उपेन्द्राय नमः ।

हरये नमः ।

श्रीकृष्णाय नमः ।॥ श्री गणेश अष्टोत्तरशत नामावली॥

श्रीगणेशाय नमः

ॐ अकल्मषाय नमः ।

ॐ अग्निगर्भच्चिदे नमः ।

ॐ अग्रण्ये नमः ।

ॐ अजाय नमः ।

ॐ अद्भुतमूर्तिमते नमः ।

ॐ अध्यक्क्षाय नमः ।

ॐ अनेकाचिताय नमः ।

ॐ अव्यक्तमूर्तये नमः ।

ॐ अव्ययाय नमः ।

ॐ अव्ययाय नमः ।

ॐ आश्रिताय नमः ।

ॐ इन्द्रश्रीप्रदाय नमः ।

ॐ इक्षुचापधृते नमः ।

ॐ उत्पलकराय नमः ।

ॐ एकदन्ताय नमः ।

ॐ कलिकल्मषनाशनाय नमः ।

ॐ कान्ताय नमः ।

ॐ कामिने नमः ।

ॐ कालाय नमः ।

ॐ कुलाद्रिभेत्त्रे नमः ।

ॐ कृतिने नमः ।

ॐ कैवल्यशुखदाय नमः ।

ॐ गजाननाय नमः ।

ॐ गणेश्वराय नमः ।

ॐ गतिने नमः ।

ॐ गुणातीताय नमः ।

ॐ गौरीपुत्राय नमः ।

ॐ ग्रहपतये नमः ।

ॐ चक्रिणे नमः ।

ॐ चण्डाय नमः ।

ॐ चतुराय नमः ।

ॐ चतुर्बाहवे नमः ।

ॐ चतुर्मूर्तिने नमः ।

ॐ चन्द्रचूडामण्ये नमः ।

ॐ जटिलाय नमः ।

ॐ तुष्टाय नमः ।

ॐ दयायुताय नमः ।

ॐ दक्षाय नमः ।

ॐ दान्ताय नमः ।

ॐ दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः ।

ॐ देवाय नमः ।

ॐ द्विजप्रियाय नमः ।

ॐ द्वैमात्रेएयाय नमः ।

ॐ धीराय नमः ।

ॐ नागराजयज्ञोपवीतवते नमः ।

ॐ निरङ्जनाय नमः ।

ॐ परस्मै नमः ।

ॐ पापहारिणे नमः ।

ॐ पाशांकुशधराय नमः ।

ॐ पूताय नमः ।

ॐ प्रमत्तादैत्यभयताय नमः ।

ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।

ॐ बीजापूरफलासक्ताय नमः ।

ॐ बुद्धिप्रियाय नमः ।

ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।

ॐ ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः ।

ॐ ब्रह्मविदुत्तमाय नमः ।

ॐ भक्तवाञ्छितदायकाय नमः ।

ॐ भक्तविघ्नविनाशनाय नमः ।

ॐ भक्तिप्रियाय नमः ।

ॐ मायिने नमः ।

ॐ मुनिस्तुत्याय नमः ।

ॐ मूषिकवाहनाय नमः ।

ॐ रमार्चिताय नमः ।

ॐ लंबोदराय नमः ।

ॐ वरदाय नमः ।

ॐ वागीशाय नमः ।

ॐ वाणीप्रदाय नमः ।

ॐ विघ्नराजाय नमः ।

ॐ विधये नमः ।

ॐ विनायकाय नमः ।

ॐ विभुदेश्वराय नमः ।

ॐ वीतभयाय नमः ।

ॐ शक्तिसम्युताय नमः ।

ॐ शान्ताय नमः ।

ॐ शाश्वताय नमः ।

ॐ शिवाय नमः ।

ॐ शुद्धाय नमः ।

ॐ शूर्पकर्णाय नमः ।

ॐ शैलेन्द्रतनुजोत्सङ्गकेलनोत्सुकमानसाय नमः ।

ॐ श्रीकण्ठाय नमः ।

ॐ श्रीकराय नमः ।

ॐ श्रीदाय नमः ।

ॐ श्रीप्रतये नमः ।

ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।

ॐ समस्तजगदाधाराय नमः ।

ॐ समाहिताय नमः ।

ॐ सर्वतनयाय नमः ।

ॐ सर्वरीप्रियाय नमः ।

ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ।

ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ।

ॐ सर्वात्मकाय नमः ।

ॐ सामघोषप्रियाय नमः ।

ॐ सिद्धार्चितपदांबुजाय नमः ।

ॐ सिद्धिदायकाय नमः ।

ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः ।

ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ।

ॐ सौम्याय नमः ।

ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः ।

ॐ स्तुतिहर्षिताय नमः ।

ॐ स्थुलकण्ठाय नमः ।

ॐ स्थुलतुण्डाय नमः ।

ॐ स्वयंकर्त्रे नमः ।

ॐ स्वयंसिद्धाय नमः ।

ॐ स्वलावण्यसुतासारजितमन्मथविग्रहाय नमः ।

ॐ हरये नमः ।

ॐ हॄष्ठाय नमः ।

ॐ ज्ञानिने नमः ।

॥ इति श्री विनायक अष्टोत्तरशत नामावली संपूर्णम् ॥॥ श्री सूर्य अष्टोत्तरशत नामावली ॥

ॐ ह्रीं अरूणाय नम:

ॐ ह्रीं शरण्याय नम:

ॐ ह्रीं करूणा-रस-सिन्धवे नम:

ॐ ह्रीं असमान-बलाय नम:

ॐ ह्रीं आर्त-रक्षकाय नम:

ॐ ह्रीं आदित्याय नम:

ॐ ह्रीं आदि-भूताय नम:

ॐ ह्रीं अखिलागम-वेदिने नम:

ॐ ह्रीं अच्युताय नम:

ॐ ह्रीं अखिज्ञाय नम:

ॐ ह्रीं अनन्ताय नम:

ॐ ह्रीं इनाय नम:

ॐ ह्रीं विश्व-रूपाय नम:

ॐ ह्रीं इज्याय नम:

ॐ ह्रीं इन्द्राय नम:

ॐ ह्रीं भानवे नम:

ॐ ह्रीं इन्दिरा-मिन्दराप्ताय नम:

ॐ ह्रीं वन्दनीयाय नम:

ॐ ह्रीं ईशाय नम:

ॐ ह्रीं सु-प्रसन्नाय नम:

ॐ ह्रीं सुशीलाय नम:

ॐ ह्रीं सू-वर्चसे नम:

ॐ ह्रीं वसु-प्रदाय नम:

ॐ ह्रीं वसवे नम:

ॐ ह्रीं वासुदेवाय नम:

ॐ ह्रीं उज्जवलाय नम:

ॐ ह्रीं उग्र-रूपाय नम:

ॐ ह्रीं ऊध्र्वगाय नम:

ॐ ह्रीं विवस्वते नम:

ॐ ह्रीं उद्यित्करण-जालाय नम:

ॐ ह्रीं हृषीकेशाय नम:

ॐ ह्रीं ऊर्जस्वलाय नम:

ॐ ह्रीं वीराय नम:

ॐ ह्रीं निर्जराय नम:

ॐ ह्रीं जयाय नम:

ॐ ह्रीं ऊरू-द्वयभाव-रूपयुक्त-सारथये नम:

ॐ ह्रीं ऋणि-बन्धाय नम:

ॐ ह्रीं रूग्-हन्त्रे नम:

ॐ ह्रीं ऋक्ष-चक्र-चराय नम:

ॐ ह्रीं ऋजु-स्वभाव-चित्ताय नम:

ॐ ह्रीं नित्य-स्तुताय नम:

ॐ ह्रीं ऋकार-मातृका-वर्णरूपाय नम:

ॐ ह्रीं उज्जवलत्-तेजसे नम:

ॐ ह्रीं ऋक्षादि-नाथ-मित्राय नम:

ॐ ह्रीं पुष्कराक्षाय नम:

ॐ ह्रीं लुप्त-दन्ताय नम:

ॐ ह्रीं शान्ताय नम:

ॐ ह्रीं कान्तिदाय नम:

ॐ ह्रीं घनाय नम:

ॐ ह्रीं कनत्-कनक-भूषाय नम:

ॐ ह्रीं खद्योताय नम:

ॐ ह्रीं ऊनिताखिल-दैत्याय नम:

ॐ ह्रीं सत्यानन्द-स्वरूपिणे नम:

ॐ ह्रीं अपवर्ग-प्रदाय नम:

ॐ ह्रीं आर्त-शरण्याय नम:

ॐ ह्रीं एकाकिने नम:

ॐ ह्रीं भगवते नम:

ॐ ह्रीं सृष्टि-स्थित्यन्त-कारिणे नम:

ॐ ह्रीं गुणात्मने नम:

ॐ ह्रीं घृणि-भृते नम:

ॐ ह्रीं बृहते नम:

ॐ ह्रीं ब्रह्मणे नम:

ॐ ह्रीं ऐश्वर्यदाय नम:

ॐ ह्रीं शर्वाय नम:

ॐ ह्रीं हरिश्वाय नम:

ॐ ह्रीं शौरये नम:

ॐ ह्रीं दश-दिक्-सम्प्रकाशाय नम:

ॐ ह्रीं भक्त-वश्याय नम:

ॐ ह्रीं ऊर्जस्कराय नम:

ॐ ह्रीं जयिने नम:

ॐ ह्रीं जगदानन्द-हेतवे नम:

ॐ ह्रीं जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-वर्जिताय नम:

ॐ ह्रीं उच्च-स्थान-समारूढ-रथस्थाय नम:

ॐ ह्रीं असुरारये नम:

ॐ ह्रीं कमनीय-कराय नम:

ॐ ह्रीं अब्ज-वल्लभाय नम:

ॐ ह्रीं अन्तर्बहि:-प्रकाशाय नम:

ॐ ह्रीं अचिन्त्याय नम:

ॐ ह्रीं आत्म-स्पिणे नम:

ॐ ह्रीं अच्युताय नम:

ॐ ह्रीं अमरेशाय नम:

ॐ ह्रीं परस्मै ज्योतिषे नम:

ॐ ह्रीं अहस्कराय नम:

ॐ ह्रीं रवये नम:

ॐ ह्रीं हरये नम:

ॐ ह्रीं परमात्मने नम:

ॐ ह्रीं तरूणाय नम:

ॐ ह्रीं वरेण्याय नम:

ॐ ह्रीं ग्रहाणांपतये नम:

ॐ ह्रीं भास्कराय नम:

ॐ ह्रीं आदि-मध्यान्त-रहिताय नम:

ॐ ह्रीं सौख्य-प्रदाय नम:

ॐ ह्रीं सकल-जगतांपतये नम:

ॐ ह्रीं सूर्याय नम:

ॐ ह्रीं कवये नम:

ॐ ह्रीं नारायणाय नम:

ॐ ह्रीं परेशाय नम:

ॐ ह्रीं तेजो-रूपाय नम:

ॐ ह्रीं श्रीहिरण्य-गर्भाय नम:

ॐ ह्रीं सम्पत्कराय नम:

ॐ ह्रीं इष्टार्थदाय नम:

ॐ ह्रीं अनुप्रसन्नाय नम:

ॐ ह्रीं श्रीमते नम:

ॐ ह्रीं श्रेयसे नम:

ॐ ह्रीं भक्त-कोटि-सौख्य-प्रदायिने नम:

ॐ ह्रीं निखिलागम-वेद्याय नम:

ॐ ह्रीं नित्यानन्दाय नम:

ॐ ह्रीं छाया-उषा-देवी-समेताय नम:

॥ इति श्री सूर्य अष्टोत्तरशत नामावली संपूर्णम् ॥


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Thank You
Mainpage
Send Comments
emandir@gmail.com
Online Users

Pray Gods For Mental Peace And Happyness।  EMandir
© 2009 All Rights Reserved with phoolbari.com

Advertisements